SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Súčasnosť

Dominantou obce Hervartov je aj v súčasnosti drevený gotický kostolík sv. Františka z Assisi, ktorý bol zapísaný v roku 2008 do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Je to jediný rímskokatolícky drevený chrám na severovýchode Slovenska. V ochrannom pásme kostolíka sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky - sýpky (sypance), ktoré predstavujú zachovanú pôvodnú ľudovú architektúru. V spolupráci s vlastníkmi sýpok prebieha postupne ich rekonštrukcia s finančnou podporou  Ministerstva kultúry SR. Pri kostolíku bol vybudovaný objekt služieb cestovného ruchu ako združená investícia VÚC Prešov a obce Hervartov. 

Obec sa neustále rozvíja a skrášľuje. Za posledné obdobie boli získané finančné prostriedky zo štátnych dotácií a z eurofondov, pretože z vlastných zdrojov by nebolo možné realizovať výstavbu v obci v takomto rozsahu. V roku 1999 bola obec splynofikovaná. Následne boli zrekonštruované miestne komunikácie a bol vybudovaný nový most. Rozšíril sa intravilán obce s infraštruktúrou, aby bola zabezpečená možnosť výstavby rodinných domov, najmä pre mladé rodiny. Spracovaný a schválený bol Územný plán obce a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Bola odkúpená časť kultúrno-správnej budovy od vlastníka Jednota SD, v ktorej sú prevádzkované Potraviny a Pohostinstvo. Prístavbou kultúrno-správnej budovy bolo rozšírené javisko v sále a v jej priestoroch na prízemí bol vybudovaný salónik, ktorý slúži občanom na rôzne spoločenské príležitosti (oslavy jubileí, krstiny a pod.). Nová fasáda na tejto prístavbe bola realizovaná z dotácie Úradu vlády SR (rezerva predsedu vlády). Od roku 2010 prebieha komplexná rekonštrukcia kultúrno-správnej budovy financovaná z eurofondov - projekt schválený v rámci "Programu rozvoja vidieka".  Realizované boli nasledovné práce: nadstavba - priestory pre obecný úrad, nová strecha, výmena okien v celom objekte, zateplenie budovy, nová fasáda.

Dom nádeje bol vybudovaný prístavbou ku kostolu Božského Srdca Ježišovho. Rozšírením nn siete bolo zabezpečené osvetlenie cintorína. 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v základnej škole bola realizovaná z prostriedkov Ministerstva financií SR a nadstavba základnej školy z prostriedkov vyčlenených na riešenie havarijných stavov školských zariadení. Snahou obce je získať finančné prostriedky na výmenu okien v triedach (na prízemí) a tiež na dokončenie nadstavby, aby bolo možné prevádzkovanie materskej školy a školskej jedálne v tejto budove. V roku 2010 bolo vybudované viacúčelové ihrisko v areáli pri základnej škole.

Obec sa v roku 2011 prihlásila do súťaže Dedina roka, v ktorej obsadila pekné 3. miesto. Víťaznou obcou sa stala Oravská Lesná, druhé miesto obsadila obec Pruské.

Obec úspešne rozvíja cezhraničnú spoluprácu s Poľskom. Našim partnerom v roku 2011 sa stala Gmina Gródek nad Dunajcom. Ďalšie partnerské gminy sú: Uście Gorlickie a Sekowa.

V rokoch 2012 - 2013 bol úspešne realizovaný projekt Protipovodňová ochrana povodia Valalského potoka a obce Hervartov v celkovej hodnote 3 375 693,52 € (projekt bol schválený v roku 2011).

 

hervartov

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00