SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Projekty EÚ

 "Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja"

Rozšírenie budovy ZŠ o MŠ so zníž. energ. náročnosti budovy

Kód projektu: 302021H475

 

Cieľom projektu je zvýšenie kapacity materskej školy  pre lepšiu dostupnosť k efektívnemu a kvalitnejšiemu predškolskému vzdelávaniu. Stanovený cieľ dosiahne obec rekonštrukciou nevyužitých priestorov na poschodí základnej školy.

Vzhľadom na demografický vývoj obec musí riešiť cieľovú skupinu – deti predškolského veku, a preto sa rozhodla rekonštruovať nevyužitý priestor vo fungujúcej základnej škole, aby tam vedela premiestniť detí z nevyhovujúcich priestorov. Realizácia projektu je rozdelená do troch hlavných aktivít: Stavebno-technické úpravy exitujúceho objektu ZŠ pre potreby MŠ, prístavba školskej jedálne a kuchyne a materiálno-technické vybavenie interiéru. Realizácia projektu bude mať pozitívny dopad z ekonomického, sociálneho a spoločenského hľadiska. Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu dostupnosti vzdelanostnej infraštruktúry  pre deti vo veku 3-5 rokov, roz š íreniu kapacít MŠ a skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na základe nákupu materiálneho vybavenia. Dôjde k navýšeniu kapacity MŠ o 10 detí (momentálny stav 11detí, po ukončení projektu bude 21 detí). 

Po realizácii navrhnutých opatrení sa dosiahnu nasledovné merateľné ukazovatele projektu: 

P0067 - Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl: 21 detí 

P0300 - Počet podporených materských škôl: 1 P0374 - Počet renovovaných verejných budov: 1

P0614 - Podlahová plocha renovovaných verejných budov: 254,79m2

P0867 - Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením: 1

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00