SK
 • SK
 • EN
Motív
 • Svetlý
 • Tmavý
A
A
A

Hospodárenie s majetkom obce

Zámer kúpy pozemkov do vlastníctva obce:

 

OZNÁMENIE

 

o zámere Obce Hervartov kúpiť nehnuteľný majetok do vlastníctva

obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

 

            Obec Hervartov, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 8 písm. b)

zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer

kúpy nehnuteľného majetku do vlastníctva obce z dôvodu  hodného osobitného zreteľa,

o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Obec Hervartov má zámer kúpiť nehnuteľný majetok:

* pozemky novovytvorených parciel CKN 446/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2 a CKN 478/12 trvalých trávnych porastov o výmere 229 m v k. ú. Hervartov, od p. František Tej, bytom Hervartov 40, 086 22  Kľušov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

Cena nehnuteľností: bude stanovená na najbližšom zasadnutí OZ

 

Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Hervartov

považuje:

skutočnosť, že pozemok momentálne slúži ako časť miestnej komunikácie. Je tu dôvod verejného záujmu.

Poznámka:

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a zámer kúpy vyššie uvedeného nehnuteľného majetku týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom uzn. č. A/9 dňa 05.08.2019.

Návrh na odkúpenie pozemkov bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia: 06. 08. 2019 – 27 08. 2019

Spôsob zverejnenia: www.hervartov.sk-samospráva-hospodárenie s majetkom obce – kúpa pozemkov;   úradná tabuľa Obce Hervartov

V Hervartove, dňa 06. 08. 2019

 

 

                                                                                  Miroslav Mackanič, v. r.

                                                                                          starosta obce

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Predaj/kúpa/zámena pozemkov obce Hervartov:

 

Obec Hervartov schvaľuje:

1. Kúpu pozemkov a cenu pozemkov rovnako za 5,00 € /m2  novovytvorených parciel CKN 446/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2 a CKN 478/12 trvalých trávnych porastov o výmere 229 m v k. ú. Hervartov, od p. František Tej, bytom Hervartov 40, 086 22  Kľušov ako prípad hodný osobitného zreteľa.  OZ  žiadosť posúdilo ako prípad  hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ide o súčasť miestnej komunikácie.

Cena celkom: 288 m2 x 5,-€  = 1.440,00 €

Schválené OZ: 18. 10. 2019 uzn. č. B/3 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Obec Hervartov schvaľuje:

2. Zámenu pozemkov medzi Obcou Hervartov a ELP Consulting, s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava v k. ú. Hervartov:

Pozemky na zámenu vo vlastníctve Obce Hervartov v k. ú. Hervartov vedené na LV č. 429 v podiele 1/1-ina, pod B/1:

 • CKN 587/1 vodná plocha o výmere 190 m2 a
 • CKN 452/5 orná pôda o výmere 484 mv 1/1 podiele.

Pozemky na zámenu vo vlastníctve ELP Consulting, s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava v k. ú. Hervartov vedené na LV č. 977 v podiele 1/4-ina, pod B/5:

 • EKN 582/1 orná pôda o výmere 12 m2
 • EKN 582/2 orná pôda o výmere 898 m
 • EKN 1074 orná pôda 1707 m2 .

Zámena pozemkov sa posudzuje ako prípad  hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o obecný záujem.

Kúpna a predajná cena za predmet zmluvy celkom:   = 660,00 €

Schválené OZ: 18. 10. 2019 uzn. č. B/4 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

 

Obec Hervartov schvaľuje:

1. Odpredaj pozemku a cenu pozemku ttp 1 m2 = 1,50 €  za odpredaj pozemku  ttp CKN 511/3 pre Miroslava Maceja, A. Svianteka 9,  085 01  Bardejov o výmere 1974 m2. Cena celkom:  2.961,-- €Ide o parcelku úzku tiahnucu sa pozdĺž potoka (tzv. roklina), ktorá je priamo v susedstve s pozemkom žiadateľa.   OZ  žiadosť posúdilo ako prípad  hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Schválené OZ: 06. 09. 2018 uzn. č. B/3 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

2. Odpredaj pozemkov a cenu pozemkov ttp 1 m2 = 1,50 € za odpredaj pozemkov parciel CKN 521/38 o výmere 142 m2, CKN 521/44 o výmere 5 ma EKN 2560/7  o výmere 149 m2 v celkovej výmere všetkých parciel 296 m2 pre Karola Ferenca , A. Svianteka 18, 085 01  Bardejov. Cena celkom 444,00 €. Ide o malé parcelky pre obec nepotrebné, ktoré sú v priamom susedstve s pozemkom žiadateľa. OZ žiadosť posúdilo ako prípad  hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8  písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Schválené OZ: 06. 09. 2018 uzn. č. B/4 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

 • Po: 08:00-16:00
 • Ut: 08:00-16:00
 • St: 08:00-16:00
 • Št: 08:00-16:00
 • Pi: 08:00-16:00