SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

MŠ Hervartov

Zápis detí do Materskej školy v Hervartove

pre školský rok 2022/2023

Na základe § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení sa žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy, Hervartov 112, Kľušov v školskom roku 2022/2023 podáva formou tzv. zápisu, ktorý sa uskutoční

od 9. mája do 11. mája 2022 v čase od 12.00 do 16.00 hod. 

Pri zápise sa materská škola riadi aktuálne účinnými vyhláškami ÚVZ SR o opatreniach proti šíreniu Covid-19.

Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

1.    Zápis sa uskutoční v súlade s § 28a, 28b, 59 a 59a školského zákona.

2.    Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a o jeho povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

3.    Pre dieťa, ktoré k 31.8.2022 dovŕši vek 5 rokov veku, je predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/23 povinné

4.    Ak dieťaťa k 31.8.2022 dovŕši šiesty rok vekuale nedosiahlo školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej školeriaditeľka MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

5.    Materská škola vyžaduje pri zápise údaje podľa § 59 ods. 6 školského zákona:

-  meno a priezvisko dieťaťa, jeho dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, štátnu príslušnosť, národnosť

-  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu zákonných zástupcov dieťaťa a kontakt na účely komunikácie

     Ak sa dieťa alebo zákonný zástupca nezdržiava na adrese trvalého pobytu, uvedie sa

     miesto, kde sa obvykle zdržiava.

6.    Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky školy, ktoré vydá  do 15.6. po schválení počtu prijímaných detí zriaďovateľom školy. Na rozhodovanie o prijatí do školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Hervartov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 7 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 08:00-16:00
  • Ut: 08:00-16:00
  • St: 08:00-16:00
  • Št: 08:00-16:00
  • Pi: 08:00-16:00